Informācija par elektroenerģijas galalietotāja tiesībām domstarpību gadījumā

Informācija par elektroenerģijas galalietotāja tiesībām domstarpību gadījumā

Elektroenerģijas galalietotāja tiesības domstarpību gadījumā Sūdzību vai pretenziju, vai kādu citu neskaidrību gadījumā, kas saistītas ar līgumu un tā nosacījumu izpildi, galalietotājs iesniedz rakstveidā vai elektroniski Tirgotājam, izmantojot savstarpēji noslēgtajā līgumā norādīto kontaktinformāciju. Ja neizdodas vienoties par abpusēji izdevīgiem nosacījumiem, lietotājs var vērsties ar iesniegumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulators). Ar regulatora pienākumiem elektroenerģijas nozarē var iepazīties SPRK mājas lapā. Jautājumos, kas nav atrunāti līgumā, puses vadās pēc Elektroenerģijas tirgus likuma, Enerģētikas likuma, likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem, un citiem Latvijas Republikā piemērojamiem tiesību aktiem. Visi strīdi, kuri izriet no līguma vai ir ar to saistīti, tiek risināti tiesību aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesās. Līgumam tiek piemērota Latvijas Republikas likumdošana.

Elektroenerģijas tirgus likums

Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi