Laikā, kad elektroenerģijas cenas biržā samazinās un mēdz noslīdēt pat zem nulles, patērētāji arvien vairāk interesējas par iespējām norēķināties par patērēto elektroenerģiju pēc biržas cenai piesaistītā jeb mainīgā tarifa.

Tāpat kā fiksētu tarifu elektroenerģijas piegādes līgumos, arī mainīgā tarifa līgumu nosacījumos katrs elektroenerģijas tirgotājs var iekļaut dažādas nianses, kuras būtu jāņem vērā uzsākot sadarbību. Būtiskākais, kas jāapzinās izvēloties mainīgo cenu, ir tas, ka uzņēmumiem un mājsaimniecībām būs jārēķinās ar sezonālām elektrības cenu svārstībām, kā arī jābūt gataviem sekot līdzi vispārējām norisēm un tendencēm elektroenerģijas tirgū.

1. Līguma termiņš un līgumsods par tā pārtraukšanu

Pamatā elektroenerģijas tirgotāju piedāvātie biržas jeb mainīgās cenas elektroenerģijas līgumi ir beztermiņa, kas paredz iespēju to pārtraukt ar nākamo mēnesi, atbilstoši līgumā noteiktajai paziņošanas kārtībai. Šāds nosacījums iekļauts arī mūsu elektroenerģijas piegādes līgumos. Tāpat, ievērojot to, ka mainīgo tarifu līgumi ir beztermiņa, tad noteikti līgumsodi par to pārtraukšanu nav paredzēti, bet aicinām par to pārliecināties pirms līguma parakstīšanas.

2. Elektroenerģijas patēriņa fiksēšana

Biržas jeb mainīgās cenas līgumos elektroenerģijas piegādes un patēriņa apjomi parasti netiek fiksēti, jo pastāv dažādi riski gan patērētājam, gan piegādātājiem. Kā būtiskākais no tiem minams tas, ka, nofiksējot konkrētu elektroenerģijas patēriņa apjomu un to neizpildot, var nākties maksāt līguma neizpildes līgumsodu. Tomēr, ja sastopaties ar šāda veida līgumiem, ieteikums ir to vairākkārtīgi izvērtēt. Piemēram, ja tuvākajā nākotnē plānojat palielināt vai arī samazināt savas ražošanas jaudas, tad šādu nosacījumu iekļaušana līgumā var apgrūtināt jūsu uzņēmuma darbību.

Ja tomēr vēlaties pārvaldīt patērētās elektroenerģijas apjomu mainīga tarifa līguma ietvaros, tad pastāv iespēja fiksēt elektroenerģiju patērējošo objektu skaitu līguma noslēgšanas brīdī. Ja līguma darbības laikā jums radīsies nepieciešamība palielināt vai samazināt elektrības pieslēgumu skaitu, tad to var uzskatīt par līguma apjoma izmaiņām un iepriekš noteiktā cena var tikt mainīta. Šādos gadījumos elektroenerģijas cena var tik mainīta visam līgumam vai noteikta jauna cena tikai papildu pieslēgtajiem objektiem.