Par datu apstrādi

Datu pārzinis:
Pārzinis personas datu apstrādei ir Senergo, SIA, adrese: Elizabetes iela 23, Rīga, LV-1010; tālruņa numurs: +371 6777 5577 ; e-pasta adrese: info@senergo.lv

Datu apstrādes mērķi un juridiskais pamats:
Jūsu iesniegtie personas dati tiek apstrādāti, lai Jums nodrošinātu Senergo, SIA pakalpojumu sniegšanu vai mūsu pakalpojumu piedāvājuma sagatavošanu.

Apstrādes juridiskais pamats ir:

Jūsu piekrišana;
līguma noslēgšana par Senergo, SIA pakalpojumu saņemšanu;
noslēgto līgumu izpilde.
Automātiska lēmumu pieņemšana balstoties uz personu datiem netiek veikta.

Datu kategorijas:
Apstrādāto personas datu kategorijas: identifikācijas dati, kontaktinformācija, darījumu informācija.

Datu apstrādes vieta un datu saņēmēji:
Personas datu apstrādes vieta: Latvijas Republika, personas dati uz ārvalstīm netiek sūtīti.

Jūsu personas dati var tikt izpausti šādiem datu saņēmējiem:

Ārpakalpojumu sniedzējiem un sadarbības partneriem, kas tiek iesaistīti Senergo, SIA sniegto pakalpojumu nodrošināšanā;
Senergo, SIA grupas sabiedrībām;
Kompetentajām iestādēm saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Datu glabāšanas termiņi:
Personas datu glabāšanas termiņi tiek noteikti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Datu subjekta tiesības:
Jums kā datu subjektam ir tiesības:

pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt savu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;
personas datu apstrādes pārkāpuma gadījumā iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011, tālr.: +371 67223131, vietne: www.dvi.gov.lv/lv.
envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram