Информация о правах конечного потребителя электроэнергии в случае разногласий

Права конечного потребителя электроэнергии в случае разногласий 

Sūdzību vai pretenziju, vai kādu citu neskaidrību gadījumā, kas saistītas ar līgumu un tā nosacījumu izpildi, galalietotājs iesniedz sūdzību vai pretenziju rakstveidā vai elektroniski Tirgotājam, izmantojot savstarpēji noslēgtajā līgumā norādīto kontaktinformāciju. Ja neizdodas vienoties par abpusēji izdevīgiem nosacījumiem, lietotājs var vērsties ar iesniegumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulators). Ar regulatora pienākumiem elektroenerģijas nozarē var iepazīties SPRK mājaslapā. Jautājumos, kas nav atrunāti līgumā, puses vadās pēc Elektroenerģijas tirgus likuma, Enerģētikas likuma, likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem un citiem Latvijas Republikā piemērojamiem tiesību aktiem. Visi strīdi, kuri izriet no līguma vai ir ar to saistīti, tiek risināti tiesību aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesās. Līgumam tiek piemērota Latvijas Republikas likumdošana.

Закон «О рынке электроэнергии»

Правила торговли и потребления электроэнергии

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram