Informācija par elektroenerģijas galalietotāja tiesībām domstarpību gadījumā

Elektroenerģijas galalietotāja tiesības domstarpību gadījumā 

Sūdzību vai pretenziju, vai kādu citu neskaidrību gadījumā, kas saistītas ar līgumu un tā nosacījumu izpildi, galalietotājs iesniedz sūdzību vai pretenziju rakstveidā vai elektroniski Tirgotājam, izmantojot savstarpēji noslēgtajā līgumā norādīto kontaktinformāciju. Ja neizdodas vienoties par abpusēji izdevīgiem nosacījumiem, lietotājs var vērsties ar iesniegumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (Regulators). Ar regulatora pienākumiem elektroenerģijas nozarē var iepazīties SPRK mājaslapā. Jautājumos, kas nav atrunāti līgumā, puses vadās pēc Elektroenerģijas tirgus likuma, Enerģētikas likuma, likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem un citiem Latvijas Republikā piemērojamiem tiesību aktiem. Visi strīdi, kuri izriet no līguma vai ir ar to saistīti, tiek risināti tiesību aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesās. Līgumam tiek piemērota Latvijas Republikas likumdošana.

Elektroenerģijas tirgus likums

Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi

envelopephone-handsetmap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram